Мұғалімдер

Біздің мектепте 37 педагог-маман бар. Мектепте 53 мұғалім жұмыс атқарады.

 Әдістемелік бірлестіктер

Жаратылыстану-математикалық бағдар

ПӘНДЕР

математика
физика
информатика
биология
химия
география

Әдістемелік бірлестіктер

ПӘНДЕР

орыс тілі
орыс әдебиеті
тарих
қоғамтану

Гуманитарлық бағдар

Әдістемелік бірлестіктер

Қазақ тілі мен шет тілдер

ПӘНДЕР

қазақ тілі
қазақ әдебиеті
ағылшын тілі
неміс тілі

Әдістемелік бірлестіктер

Логопед-мұғалімдер

Әдістемелік бірлестіктер

ПӘНДЕР

ән-күй
бейнелеу өнері
сызу
технология

Эстетикалық бағдар